A.C. Thompson, Lucas Waldron and Christopher Mathias Posts